III Encontro Provincial de Cooperación e Asistencia cos Concellos

XORNADA DE URBANISMO NA PROVINCIA DE LUGO

“A nova Lei 2/2016 do Solo de Galicia: aplicación práctica no rural”

FORMULARIO DE INSCRICIÓNS

Nome:


Apelidos:


DNI:


Cargo/Posto:


Entidade:


Enderezo Electrónico:


Teléfono:


Fax:


Escriba estes números no recadro:


De acordo co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal, dou o meu consentemento para que estos datos sexan incluidos nun ficheiro propiedade da Deputación Provincial de Lugo, e sexan utilizados para a inscrición e posibles comunicación sobre o encontro o que estou apuntando. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición pódense ejercer dirixíndose ao Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Lugo, Rúa San Marcos, 8, 27001-Lugo, adxuntando fotocopia do DNI.